Pagdating nang

Posted by / 18-Oct-2018 17:55

At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, “Sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at higit sa bawat ganid sa parang; ang iyong tiyan ay ilalakad mo, at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay: At papagaalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at kanyang binhi; ito ang dudurog sa iyong ulo at ikaw ang dudurog sa kanyang sakong.”At nangyari, nang magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa, at mangagkaanak ng mga babae, Na nakita ng mga anak ng Diyos, na magaganda ang mga anak na babae ng tao; at sila’y nangagsikuha ng kanikaniyang asawa sa lahat ng kanilang pinili.At sinabi ng Panginoon, “Ang aking Espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailan man, sapagka’t siya’y may laman: gayon ma’y magiging isang daan at dalawangpung taon ang kaniyang mga araw.”At nangyari nga, noong dumami ang mga anak ng tao noong mga araw na yaon ay nangagkaanak rin sila ng magaganda at kahali-halinang mga anak na babae.Sa Dakilang digmaang ito ng Mabuti at Masama, ay ang mga manlalarong nagpapaligsahan para sa kaluluwa ng mga tao. Katulad nga ng sinasabi sa Unang Batas: Kung mayroon lamang isang Diyos, Sino naman itong ibang mga nilalang na binibigyan niya ng pansin?Pakatandaan, sa Mateo ay sinabi ni Jesus, "At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng Anak ng tao.” Sa tingin ko, ang karamihan sa mga tao’y hindi naglaan ng oras upang isaalang-alang kung ano talaga ang mga nangyari noong “mga araw ni Noe.” Kaya, pagtutuunan nating ma-igi at kikilalanin ang mga diyos – papaano sila napunta rito, sino sila at kung ano ang kanilang mga ginawa.

At sinabi ng Panginoon, Lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa; ang tao at gayun din ang hayop, at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid; sapagka't pinagsisisihan ko na aking nilalang sila.

Ayaw ng mga babae ng nagmamadali o madalas na sabik Ang kailangan ng mga babae sa kanilang partner ay ang pagtrato sa kanila ng maayos at mahinahon na paraan kapag ginagawa nila ang kanilang gawain sa kama. Dahil karamihan sa mga babae ay ayaw ng mga tahimik na lalaki marahil iniisip nila na hindi nila nabibigyan ng sapat na pleasure ang lalaki.

Kaya panatilihin ang pag gawa ng mga sensasyonal at espesyal na tunog habang nasa kama kayo ng inyong partner. Ayaw ng mga babae ang awkward undressing skills May mga pagkakataon na hindi mo agad makalas ang kanyang bra, kung nangyari na ito sayo, kailangan mong mag-alala dahil baka maapektuhan nito ang momentum ng kanyang pagkasabi sa iyo.

Pansinin na sinasabi sa bersikulo 11 at 12 na Lahat ng mga anak ng tao ay humiwalay sa daan ng Panginoon sa mga araw na yaon habang dumadami ang kanilang mga anak na lalake at babae sa ibabaw ng lupa, at itinuro nila sa isa’t-isa ang kanilang masasamang mga kinagawian at patuloy na gumawa ng kasalanan laban sa Panginoon.

At ang bawat tao ay gumawa sa kanyang sarili ng dios, at ninakawan at inagawan ng pag-aari ang bawat taong kanyang kalapit gayundin ang kanyang kamag-anak, at pinasama nila At sinabi ng Panginoon, buburahin ko mula sa mukha ng lupa ang tao na aking nilalang, oo at mula sa tao hanggang sa mga ibon sa himpapawid, kasama ng mga baka at mga hayop na nasa parang sapagka’t ako’y nagsisisi na ginawa ko sila.

pagdating nang-24pagdating nang-76pagdating nang-57

Kung ayaw niya gawin ang isang bagay, wag mo gawin.

One thought on “pagdating nang”

  1. They know what they want and they are ready to give you what you want, you can’t treat them as younger girls who are much easier for manipulation. (Mar / 2018) I understand that online hookups are easier than ever, thanks for the great guide, I always thought on that way but never tried until reading your guide which encouraged me to try the world of online casual dating, once again big thanks! I read and followed few other guides about finding casual sex online (and I am not mean on prostitution) and some are useless, some others are good but too long, your is exactly what guide for finding online sex should be. (Jul / 2018) Interesting and simple facts on where and how to find older women who want younger males, helped me to understand and met with my first f-buddy, it is 50 y/o lady, divorced, without kids, in simple words a real MILF.