Ilarawan ang pagdating ng islam sa pilipinas

Posted by / 19-Feb-2018 16:56

Ilarawan ang pagdating ng islam sa pilipinas

(Al-Bukhari: 4899) Kabilang sa mga karapatan ng lalaki sa kanyang asawa ay ang tungkuling huwag lumisan ng bahay nang wala siyang pahintulot, maging ito man ay pansarili o isang pangkalahatang pangangailangan [tulad halimbawa ng paghahanap-buhay ng babae].Kilala ang mga Ilokano sa kanilang pagiging marunong at praktikal sa buhay.(Al-Bukhari: 3065 – Muslim: 1436) Kaya isa sa karapatan ng lalaki sa kanyang asawa na huwag papasukin sa kanyang tahanan ang sinumang kinasusuklaman niya.Sinabi ng Sugo ng Allah r : “Hindi marapat sa isang babae na mag-ayuno at ang kanyang asawa ay kapiling niya maliban sa kanyang pahintulot, at huwag siya (babae) magpapahintulot sa kanyang tahanan maliban sa kanyang pahintulot”.Litaw na litaw ang pag-uugaling ito sa mga tanyag na personalidad na nagmula sa lalawigang ito tulad ng dating Pangulong Ferdinand Marcos na sa kabila ng kahirapan sa buhay ay kinilala at hinangaan.Noon pa man, hindi na naging madali ang buhay para sa mga Ilokano.

Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.Batay sa sinabi ng Sugo ng Allah r : “Katotohanang ang pinakamasamang tao sa paningin ng Allah sa Araw ng Pagbabangon Muli ay ang lalaki na nakikipagniig sa kanyang asawa at siya [ang asawang babae] ay nakikipagniig sa kanya, at pagkatapos ay kanyang ipinagkakalat ang lihim nito”. Tungkulin ng isang lalaki na pag-utusan niya ang kanyang pamilya at pagbawalan, at maging masigasig siya sa lahat ng maghahatid sa kanila upang matamo ang karangyaan ng Paraiso, at iligtas sila mula sa Apoy sa pamamagitan ng pagpapagaan sa paggawa ng mga kautusan at paghihimok dito, gayundin ang pagbabawal sa mga kasamaan at paglayo rito.At tungkulin din ng babae na pangalagaan ang pagpapayo sa kanyang asawa at patnubayan sa kung ano ang mayroong kabutihan, at pag-aalaga sa mga anak nang mahusay na pag-aalaga. At-Tahrim (66): 6 At sinabi niya r : “At ang lalaki ay tagapag-alaga sa kanyang pamilya, at may pananagutan sa kanyang inaalagaan”.Batay sa sinabi niya r : “Sinuman ang napatay sa pagtatanggol sa kanyang pamilya, magkagayon siya ay isang Shahid (martir)”.(At-Tirmidi: 1421 – Abu Daud: 4772) Samakatuwid, hindi ipinahihintulot sa isang lalaki na magsalaysay tungkol sa mga personal ng kanyang asawa at sa anumang nagaganap sa pagitan ng mag-asawa at ipagkalat ito sa mga tao.

ilarawan ang pagdating ng islam sa pilipinas-88ilarawan ang pagdating ng islam sa pilipinas-24ilarawan ang pagdating ng islam sa pilipinas-85

Siya ay nagsabi: “Ang pakainin mo siya kapag ikaw ay nakakakain, at damitan siya kapag ikaw ay nakakapagdamit, at huwag mo siyang paluin sa mukha, at huwag mo siyang pagsalitaan ng masasama, at huwag mo siyang iwanan maliban sa bahay [maaari mo siyang huwag tabihan o sipingan]”.

One thought on “ilarawan ang pagdating ng islam sa pilipinas”